ADMINISTRATIVE STAFF LIST:-

I/C Registrar
1 Shri K.M. Pagar
   
Stenographer
1 Smt. R.R.T Tawade
   
Accountant
1 Shri R.R. Kadam
   
Jr. Clerk
1 Shri C.J. Kamble
2 Shri S.D. Doke
3 Smt. R.S. Mahulkar
4 Shri C.M. Ranveria
5 Shri V.B. Sonawane
6 Smt Surekha Naik
 
Library Clerk:
1 Shri A.R. Trikal
   
B.M.S. Clerk
1 Shri Sachin A. Gaikwad
   
B.M.S. Peon
1 Shri Rohan Dalvi
   
Library Attendant
1 Shri. M.G. Chavan
2 Shri. G.R. Khamkar
3 Shri. M.T. Undare
4 Shri. A.M. Shelar
5 Shri. A.S. Tambe
6 Shri B.B. Dange
7 Shri S.G. Gawari
8 Shri N.G. Arvikar
9 Shri. Jadhav Suresh S.
10 Shri R.D. Mhatre
11 Shri S.K. Mhatre
   
Peon
1
1 Smt. R.C. Jadhav
2
Shri R.K. Sonawane
3
Shri S.P. Raut
4
Shri Mangesh Y. Sawant
5
Shri B.S. Bodke
6
Shri S.M. Pawar
7
Shri S.M. Hire
8
Shri R.K. Nagothanekar
9
Shri S.J. Khandekar
10
Shri R.N. Pashte
11
Shri Umesh S. Karekar
12
Shri Sagar S. Gajare
   Top
  • Follows us our servcies